Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
TÜRK BAYRAĞININ ÇEKİLMESİNİ TEŞVİK EDİLMESİ YASASI YAYIMLANDI PDF Yazdır e-Posta
27 Ocak 2017

Image

6770 sayılı yasa  27.01.2017 gün ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Yasanın 38. Maddesi ile Türk Bayrağının çekilmesini teşvik etmek için yasal düzenleme yapılmıştır.  

Uygulamaya ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı ilerleyen günlerde düzenleyecektir.

Buna göre, Kanunun yayım tarihi itibariyle yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan,

-18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, (Türk Gümrük Tarife Cetveli 8901.10.10.00.11)

-Denizde seyretmeye mahsus olmayan yolcu ve gezinti gemileri,(Türk Gümrük Tarife Cetveli 8901.10.90.00.11)

-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin,

Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz intikalinden veraset ve intikal vergisi alınmayacak;  bunların Türkiye’ye intikali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemlerin gümrük vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan istisna olacaktır.

Ancak yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan yukarıda belirtilen gemilerin Türkiye’de bağlama kütüğüne kaydı dolayısıyla düzenlenen ruhsatnamelerden alınması gereken harç alınacaktır. (8 sayılı tarife XIII. Bölüm örnek, 5 metre- 9 metre arası 2017 yılı için 406,70 TL)

Ayrıca bu madde kapsamında Türkiye’ye intikali ve kayıt ve tescili yapılan gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak bunların nasıl edinildiğine ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır.  

Yasa metni aşağıdaki gibidir.

MADDE 38 – 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.