Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İŞ KAZALARININ SÜRESİNDE BİLDİRİLMEMESİ DOLAYISIYLA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI NELERDİR? PDF Yazdır e-Posta
06 Şubat 2017

Image

5510 SAYILI KANUN’A GÖRE İŞ KAZASININ SÜRESİNDE BİLDİRİLMEMESİ

Kanun’un 4/I-a bendi kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde kanunda belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kurum’a yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurum’ca işverenden tahsil edilecektir. Bu tahsil işverenin iş kazasının meydana gelmesindeki kusuru ile ilgisi olmayıp bildirim yükümlülüğüne uyulmamasının cezası olarak karşımıza çıkmaktadır(3). 4/I-b bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmeyecek, bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

6331 SAYILI KANUN’A GÖRE İŞ KAZASININ BİLDİRİM SÜRESİ VE YAPTIRIMI

6331 sayılı Kanun(4) iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenlere bir takım önemli yükümlülükler getirmiş olup, bu yükümlülüklerden biri de iş kazalarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak ve raporları düzenlemek ve meydana gelen kazayı yasal süresinde Kurum’a bildirmektir.

6331 sayılı Kanun’un 14. maddesinde, iş kazalarının hem işverenlerce hem de sağlık hizmeti sunucularınca bildirilmesi öngörülmüştür. Buna göre işveren, iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü, sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, en geç 10 gün içinde Kurumumuza bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Yine 6331 sayılı Kanun’ un 26. maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörülmüş, uygulanacak idari para cezası miktarı da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırılmıştır. İdari para cezasına esas olan bildirim sürelerinin tespitinde; işveren için öngörülen 3 iş günü süresinin başlangıcı olarak iş kazasının meydana geldiği tarihi takip eden gün, sağlık hizmeti sunucuları için öngörülen 10 günlük sürenin başlangıcında ise iş kazası vakasının intikal ettiği sağlık hizmet sunucusuna yapılan poliklinik başvuru tarihi dikkate alınacaktır. Önemle belirtmemiz gerekir ki iş kazası bildirimlerinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılması halinde Kurum’a yapılmış kabul edilmeyecektir.

İş kazası bildirimlerine ilişkin idari para cezası uygulanması aşamasında aynı vakadan dolayı iş kazasına uğrayan birden fazla sigortalı olması durumunda, her bir sigortalı için yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, sigortalı başına idari para cezası uygulanmayacak, iş kazası vakası bazında değerlendirilerek tek ceza uygulanacaktır.

Son olarak 6331 sayılı Kanun’da iş kazalarının usulüne uygun bildirilmemesi yahut hiç bildirilmemesi hallerinde uygulanacak olan idari para cezasının miktarının tespitinde; işverenler için işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı esas alınacak, iş kazası bildirimi yapmakla yükümlü olan sağlık hizmeti sunucuları ile meslek hastalığı bildirimi yapmakla yükümlü olan yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları için çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı dikkate alınmayacaktır(5). Buna göre, 2016 yılı için iş kazasının bildirilmemesi yahut usulüne uygun olarak bildirilmemesi dolayısıyla uygulanacak idari para cezası 1.952,00 TL olup bu tutar işyeri tehlike derecesi ve çalışan sayısına göre aşağıda belirtildiği üzere artacaktır. Mehmet Karakoç Yaklaşım / Ocak 2017 / Sayı: 289

 

10’dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Az Tehlikeli

(Aynı miktarda)

Tehlikeli

(% 25 artırılarak)

Çok Tehlikeli

(% 50 artırılarak)

Az Tehlikeli

(Aynı miktarda)

Tehlikeli

(% 50 artırılarak)

Çok Tehlikeli

(% 100 artırılarak)

Az Tehlikeli

(% 50 artırılarak)

Tehlikeli

(% 100 artırılarak)

Çok Tehlikeli

(% 200 artırılarak)

                 

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.