SGK’ya Borcu Olan ve 6111 Sayılı Kanun’dan Yararlanmak İçin Müracaat Ettiği Halde Borcunu Ödeyemeyenlere Bir Hak Daha Getirildi

Image

I- GİRİŞ

Kamuoyunda “TORBA” Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Kanunla vatandaşların Devlet Kurumlarına olan bir çok borçlarının faizleri yaklaşık %85 oranında silinmiş ve 36 aya kadar 18 taksitle borçlarını ödeme imkanı getirilmiş idi. Söz konusu kanunla SGK alacakları da yeniden yapılandırılmış ve borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlulara borçlarını ödeme kolaylığı getirilmiştir. Ancak, 6111 sayılı Kanun’dan faydalanmak için SGK’ya başvurduğu halde borcunu ödemeyen veya borcunu yapılandırdığı halde taksitlerini zamanında ödemeyerek yapılandırması bozulan ya da birden çok işyerinden dolayı borcu olan ancak bir işyerinden borcunu yapılandırmak için müracaat eden borçlular, ya borçları eski hale geldiği veya birden fazla işyerinden borcu olduğu halde bir işyerinden yapılandırma başvurusunda bulunduğu için diğer işyerlerinden olan borcunu yapılandıramadığı için  mağdur olmuşlardır. www.ozdogrular.com

SGK’ya borcu olan ve 6111 sayılı Kanun’dan faydalanmak için müracaat eden ama bir şekilde borcunu ödeyemeyip mağdur olanlara bir imkan daha verilmiştir.

6322 sayılı Kanun’un[1] 42. maddesi ile 6111 sayılı Kanun’a geçici 19. madde eklenmiş ve eklenen madde ile 6111 sayılı Kanun’a göre SGK’ya borç yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde aşağıda açıklanan nedenlerle borçlarını ödemeyenlere yeniden borçlarını yapılandırma ve ödeme imkanı getirilmiştir.

Bu makalede 6111 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddeden kimlerin ne şekilde yararlanacağı hususu açıklanmaya çalışılacaktır.

II- YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANACAK

6111 sayılı Kanun’dan yararlanmak için 31.05.2011 tarihine kadar SGK’ya başvurdukları halde, yeniden yapılandırma hakları 15.06.2012[2] ve öncesinde sona ermiş olan borçlular,

6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarından dolayı her bir işyeri için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunanlar,

4/a kapsamında(SSK’dan) yaşlılık veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 4/b kapsamında (Bağ-Kurlu) çalışmaya başlayan sigortalılardan, 01.10.2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca birinden yapılandırma başvurusunda bulunanlar,

6111 sayılı Kanun’a eklenen geçici 19. maddeden yararlanabileceklerdir.

Ancak, 4/a kapsamında (SSK’dan) yaşlılık veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 4/b kapsamında (Bağ-Kurlu) çalışmaya başlayan sigortalılardan, 01.10.2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca birinden 6111 sayılı Kanun’dan yararlanmak için 31.10.2011 tarihine kadar işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmiş olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla, geçici 19. madde hükümlerinden, 31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlular ile SGK’nın 2011/63 sayılı Genelgesi gereğince sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borcu için 31.10.2011 tarihine kadar başvuruda bulunan işverenler yararlanabilecek olup, bunların dışındaki borçluların anılan madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulundukları halde, 6111 sayılı Kanun’da öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı 15.06.2012 ve sonrasında sona eren borçluların da geçici 19. madde hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır.www.ozdogrular.com

Örnek-1: 6111 sayılı Kanun uyarınca SGK’ya olan borçlarını yapılandıran işveren(Z)’nin, 2011 yılına ilişkin taksitlerinin tamamını süresi içinde ödediğini, 2012 yılına ilişkin taksitlerinden ilk üçünü süresi içerisinde ödemediğini (3. taksitin son ödeme tarihi 02.07.2012’dir) varsayalım, bu durumda son taksitin ödeme tarihi geçici 19. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (15.06.2012) sonra sona ermiş olması nedeniyle, söz konusu işveren geçici 19. madde hükümlerinden yararlanamayacaktır.

II- BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ

6111 sayılı Kanun’una ilave edilen geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların en geç 01.10.2012 tarihine kadar SGK’nın ilgili merkez müdürlüklerine  müracaat etmeleri gerekmektedir. 5510 sayılı Kanun’un 4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı olanların 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için ise tahsis dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla müracaat eden borçlular tarafından ayrıca dilekçe ile müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.www.ozdogrular.com

6111 sayılı Kanun’un Geçici 19. maddesinden yararlanmak isteyenlerin borçlarını en geç 31/10/2012 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Yeniden yapılandırma anlaşmaları 6111 sayılı Kanun’un geçici 19. maddesine istinaden ihya edilmiş olan borçlular, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak DİBS + 1 faizi ile birlikte ödeyeceklerdir.

III- BAĞ-KUR’LU (4/B’Lİ) SİGORTALILARDAN SİGORTALILIK SÜRESİNİ DURDURANLARIN DURUMU

5510 sayılı Kanun’un geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini 6111 sayılı Kanun’un 16. maddesi hükmüne istinaden borçlarını yapılandırmış olan ve borçlarının tamamını ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya talepleri geçerli kabul edilmeyenler, geçici 19. madde kapsamında geç ödeme zammı ile birlikte borçlarının tamamını 31.10.2012 tarihine kadar ödemeleri halinde ihya talepleri geçerli olmaktadır.

IV- BORÇLARINI 5510 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 24 VE GEÇİCİ 25. MADDELERİ KAPSAMINDA YAPILANDIRANLAR

5510 sayılı Kanun’un geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden borçları yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçlulardan,

● Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların,

● Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların

yeniden yapılandırma anlaşmaları, 6111 sayılı Kanun uyarınca talepte bulunmaları halinde ihya edilmiş idi.

Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş olan bu borçluların ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini 6111 sayılı Kanun’un 15. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden en geç ihya başvurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeleri halinde ilgili maddelerde öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.

Bu defa, 6111 sayılı Kanun’un 15. maddesi uyarınca, yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş borçluların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini başvuruda bulunulan tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödeyememiş olmaları halinde ise, bu tutarları 6111 sayılı Kanun’a ilave edilen geçici 19. maddeye istinaden hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeleri mümkün hale getirilmiştir.www.ozdogrular.com

Bu şartları taşıyan işverenlerin yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası amacıyla 6111 sayılı Kanun’un 15. maddesi uyarınca 31.05.2011 tarihine kadar ihya başvurusunda bulunmuş olmaları gerekmektedir.

Durumları yukarıda belirtilen nitelikte olan borçluların en geç 01.10.2012 tarihine kadar SGK’nın ilgili merkez müdürlüklerine başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanun’un geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden oluşturulmuş yapılandırma anlaşmaları yeniden ihya edilecektir.

V- SONUÇ

6111 sayılı Kanun’un geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı sona erdiği tarihten sonraki sürelerde kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Geçici 19. maddeden yararlanmak için;

● 6111 sayılı Kanun’a göre mutlaka 31.05.2011 tarihine kadar SGK’ya borç yapılandırma talebinde bulunmuş olan,

● 6111 sayılı Kanun’a göre borçlarını yapılandıranların taksitlerini süresinde ödememesi nedeniyle yapılandırması bozulmuş olan,

● 6111 sayılı Kanun’a göre borçlarını yapılandırmak için talepte bulunduğu halde hiç taksit ödemeyen,

● 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarından dolayı her bir işyeri için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde 31.10.2011 tarihine kadar yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan,

● 01.10.2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde 31.10.2011 tarihine kadar yalnızca birinden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan,

● 6111 sayılı Kanun’a göre yeniden yapılandırma haklarını 15.06.2012 (6322 sayılı Kanunla 6111 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 19. maddenin yürürlük tarihi) ve öncesinde kaybetmiş olan,

● 5510 sayılı Kanun’un geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini 6111 sayılı Kanun’un 16. maddesi hükmüne istinaden borçlarını yapılandırmış olan ve borçlarının tamamını ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya talepleri geçerli kabul edilmeyen,

Borçlular, en geç 01.10.2012 tarihine kadar SGK’nın ilgili merkez müdürlüklerine başvurmaları ve borçlarını en geç 31.10.2012 tarihine kadar peşin veya taksitle ödemeleri gerekmektedir.


Mehmet UZUN*

E-Yaklaşım


*  SGK Gaziantep İl Müdürü V. (SGK Başmüfettişi)
[1] 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 6322 sayılı Kanunla 6111 sayılı Kanuna eklenen geçici 19. maddenin yürürlük tarihi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Özdoğrular 16.10.17 E-Bülten http://mailchi.mp/830d155ef41d/tsvk
  • Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz
  • Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen Ve Durduran Haller Nelerdir? 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre,…

Popüler Kelimeler

Top