Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Son Düzenlemeler Uyarınca Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması PDF Yazdır e-Posta
21 Haziran 2012
Image

I- GİRİŞ

Vergi, esas olarak mükellefi tarafından ödenmesi gereken bir mali yükümlülüktür. Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Genel esas bu olmakla birlikte, vergi kanunları ile vergi alacağının emniyetle tahsil edilebilmesi amacıyla işleme taraf olanlar, verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilmektedirler.www.ozdogrular.com

Katma değer vergisi uygulamasında mükellef, KDV’nin konusuna giren işlemleri yapanlar olarak tanımlanmış ancak KDV Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca bazı hallerde işleme taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği hükme bağlanmıştır. Mezkur madde uyarınca; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Görüldüğü üzere madde metni ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla Maliye Bakanlığı’na çok geniş bir yetki verilmiştir.

Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu çok sayıda tebliğ ile söz konusu sorumluluk uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlemiştir. Ancak 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(1) ile bugüne kadar yapılan tüm düzenlemeler tek bir Genel Tebliğ’de toplanmış ve konu ile ilgili diğer tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yazımızda, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği düzenlemeleri ışığında yapım işlerinde KDV sorumluluk uygulaması (tevkifat) açıklanacak, yeri geldiğince eski uygulama ile yeni uygulama arasındaki farklılıklara değinilecektir. www.ozdogrular.com

II- TEVKİFAT YAPMAKLA SORUMLU TUTULANLAR

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde, aşağıda belirtilen alıcılara (Belirlenmiş alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt/proje hizmetlerinde alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılması uygun görülmüştür;

- 5018 sayılı Kanun’a ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Yapılan yeni düzenleme ile kalkınma ve yatırım ajansları sorumluluk kapsamına alınmıştır. Ayrıca okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı aile hekimliği kurumlarının sorumluluk kapsamında olmadığı özellikle belirtilmiştir.

91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde “belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler” tevkifat yapmakla sorumlu olanlar arasında sayılmasına rağmen 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde sadece “belediyelerin teşkil ettikleri birlikler” tevkifat yapmakla sorumlu tutulmuştur. Buna göre 01.05.2012 tarihinden itibaren belediyelerin bu Tebliğ kapsamındaki işlerle ilgili olarak KDV tevkifatı yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Her ne kadar Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları belirlenmiş alıcılar arasında sayılmış olsa da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca belediyeler Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğundan bu kapsama girmemektedir.

III- TEVKİFAT ORANI

A- YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK/MİMARLIK VE ETÜT/ PROJE HİZMETLERİNDE TEVKİ-FAT ORANI

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik/mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca 1/6 olarak uygulanmaktaydı. Ancak son yapılan düzenleme ile tevkifat oranı 2/10 (%20) olarak yeniden belirlenmiştir. www.ozdogrular.com

Buna göre, 01.05.2012 tarihinden itibaren, kapsama giren yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt/proje hizmetleri dolayısıyla düzenlenecek fatura ve benzeri belgelerde gösterilen bedel üzerinden hesaplanan KDV’nin 8/10’u işi yapanlara ödenecek, 2/10’u ise işi yaptıranlar tarafından tevkif edilerek 2 No.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

B- YAPIM İŞLERİNDEN AYRI OLARAK VERİLEN MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, ETÜT, PLAN/ PROJE BENZERİ HİZMETLERDE TEVKİFAT ORANI

Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünde belirtilen usul ve esaslara göre tevkifata konu olacaktır. www.ozdogrular.com

Belirlenmiş alıcılara karşı yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak ifa edilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Daha önceki düzenlemelere göre söz konusu tevkifat oranı %50 olarak uygulanmaktaydı.

C- YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT ORANI

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapılar, yapı denetimi kapsamına alınmıştır. Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir.

Belirlenmiş alıcılar ile KDV mükelleflerine yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Daha önce bu oran %50 olarak uygulanmaktaydı.

Tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde bedelin kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat, hizmeti teslim alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası düzenlenen tarafından uygulanacaktır.  www.ozdogrular.com

IV- TEVKİFATIN KAPSAMI

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik/mimarlık ve etüt-proje hizmetleri kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir.www.ozdogrular.com

a) Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

b)  Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma/soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım/onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler.

c) Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, (b) bendinde sayılan işlerin (a) bendinde belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılması halinde de 2/10 oranında tevkifata tabi olduğu hususudur. Örneğin halihazırda kullanımda olan bir kamu binasına deprem güçlendirmesi yapıldığında, söz konusu hizmet tevkifat konusuna girecektir. www.ozdogrular.com

V- YAPIM İŞİNİN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ ALT YÜKLENİCİLERE DEVRİ HALİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

A- BELİRLENMİŞ ALICILARA KARŞI YÜKLENİLEN İNŞAAT İŞİNİN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ ALT YÜKLENİCİLERE DEVRİ

Belirlenmiş alıcılara karşı yüklenilen inşaat işlerinin yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devri halinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Görüleceği üzere, belirlenmiş alıcılara karşı yüklenilen inşaat işlerinin yüklenicileri tarafından alt yüklenicilere devredilmesi halinde, esas yüklenicinin tevkifat yapmakla yükümlü tutulanlardan olup olmamasının bir önemi bulunmadığıdır. Örneğin esas yüklenicinin belirlenmiş alıcılardan olmaması halinde de alt yüklenici tarafından kendisine ifa edilen inşaat işi nedeniyle KDV tevkifatı yapması gerekmektedir. www.ozdogrular.com

Örnek(2): DSİ tarafından yaptırılan bir baraj inşasında kullanılacak hazır betonun, işin asıl yüklenicisi (A) İnş. Taah. A.Ş. tarafından (B) Hazır Beton A.Ş’den temin edilmesi durumunda, hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olması ve bu nedenle inşaat işi olarak kabul edilmesi nedeniyle (B) tarafından verilen hazır beton taahhüt ve temini hizmeti tevkifat uygulaması kapsamında olacaktır. www.ozdogrular.com

Yukarıdaki örnek olayda dikkati çeken husus, hazır beton tesliminin Tebliğ’de mal teslimi olarak değil, inşaat taahhüt işinin bir parçası olarak hizmet teslimi kapsamında kabul ediliyor olmasıdır.

B- ALICININ BELİRLENMİŞ ALICILARDAN OLMAMASI DURUMUNDA YÜKLENİLEN İNŞAAT İŞİNİN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ ALT YÜKLENİCİLERE DEVRİ

Alıcının, belirlenmiş alıcılar arasında yer almaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak ilk yüklenicinin belirlenmiş alıcılar arasında yer alması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden KDV tevkifatı yapılacaktır.

Örnek: Belirlenmiş alıcılar kapsamına girmeyen (A) limited şirketi, yaptıracağı hizmet binası inşaatını (B) anonim şirketine ihale etmiştir. (B), hisse senetleri İMKB’de işlem gören bir şirkettir. (B), bu inşaatın su basmanı işini (C) firmasına yaptırmaktadır.

Bu durumda, (B)’nin (A)’ya düzenlediği faturada tevkifat uygulanmayacak, (C)’nin (B)’ye düzenlediği faturada ise tevkifat uygulanacaktır.

C- KDV’DEN İSTİSNA OLAN YAPIM İŞLERİNİN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ ALT YÜKLENİCİLERE DEVRİ

Tevkifata tabi olan inşaat işlerinin, KDV Kanunu hükümleri çerçevesinde vergiden müstesna olması halinde, işlem bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacağı için herhangi bir tevkifat yapılması söz konusu değildir. Ancak, vergiden istisna olan işlerin alt yüklenicilere devredilmesi, alt yüklenicilerin yaptığı işlemin KDV’den müstesna olmaması ve yüklenicilerin belirlenmiş alıcılar kapsamında olması halinde, alt yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden hesaplanan KDV, 2/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.www.ozdogrular.com

VI- TEVKİFAT UYGULANMAYACAK YAPIM İŞLERİ

Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri kural olarak KDV tevkifatına tabi olmakla birlikte aşağıda belirtilen yapım işlerinde tevkifat uygulaması yapılmayacaktır.www.ozdogrular.com

a) Belirlenmiş alıcıların birbirlerine yaptıkları yapım işleri tevkifata tabi değildir. Örneğin belirlenmiş alıcılar arasında sayılan Toplu Konut İdaresi’nin Sağlık Bakanlığı’na yapmış olduğu yapım işleri nedeniyle hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

b) KDV dahil tutarı 1.000 TL’yi aşmayan yapım işlerinde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Söz konusu sınırın aşılması halinde aşan kısım değil tutarın tamamı tevkifata tabi olacaktır.

c) 30.04.2006 tarihinden önce ihalesi tamamlanmış işlere ilişkin faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tabi tutulmayacaktır. Buradaki ihale tabiri yapım işlerinin yazılı bir sözleşmeye dayanarak yaptırılmasını ifade etmekle birlikte, herhangi bir ihale düzenlenmeden taraflar arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirilen yapım işlerini de kapsamaktadır. 30.04.2006 tarihinden önce sözleşmeye bağlanmakla birlikte bu tarihten sonra işin bir kısmının alt yüklenicilere devredilmesi durumunda ise devredilen kısım ile ilgili faturalarda yer KDV tevkifata tabi olacaktır.

d) KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisna edilmiş yapım işlerinde, KDV hesaplanmadığından tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Bu kapsamda, KDV Kanunu’nun 17/4-ı maddesi gereğince, KDV’den müstesna tutulan serbest bölgelerde yapılan inşaat taahhüt işleri ile KDV Kanunu’nun 13/1-e maddesi uyarınca KDV’den müstesna tutulan limanlar ve hava meydanları inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV tevkifatı söz konusu olmayacaktır.

VII- TEVKİF EDİLEN VERGİNİN BEYANI VE İNDİRİMİ

Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç olmak üzere, tevkifatın yapıldığı dönemde tevkifatı yapan vergi sorumluları tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Genel bütçeli idareler tarafından tevkif edilen vergi ise bunların muhasebe birimlerince gelir kaydedilecektir. KDV mükellefiyeti bulunmayan bankalar tarafından yapılan tevkifata ilişkin beyanname bunların kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine verilebileceği gibi ödemeyi yapan şubeler itibariyle şubelerin bağlı oldukları vergi dairesine de verilebilecektir. www.ozdogrular.com

Tevkifata tabi yapım işlerinde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin;

- Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken,

- Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken,

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

VIII- TEVKİFATA TABİ YAPIM İŞLERİNDE KDV İADESİ

KDV tevkifatı kapsamındaki yapım işlerinde belirlenmiş alıcılar, bu alışlar nedeniyle hesaplanan KDV’nin 2/10’unu tevkif ederek sorumlu sıfatıyla beyan etmekte olup, satıcılar ise tevkifat sonrasında kalan (8/10 oranındaki KDV) vergiyi hesaplanan KDV olarak beyan etmektedirler. Satıcılar tevkifat nedeniyle tahsil edemedikleri KDV’yi bazı şartların gerçekleşmesi durumunda iade alabilmektedirler.

A- MÜKELLEF TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Yapım işlerine ilişkin tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.

Tevkifat kapsamındaki yapım işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde vergi dairesine;

- İade talep dilekçesi,

- İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,

- Tevkifata konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

- Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren listeler verilecek ve vergi dairelerince bu belgeler kontrol edilecektir. www.ozdogrular.com

B- MAHSUBEN İADE TALEPLERİ

Yapım işlerinden kaynaklanan iade alacakları  mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kolektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferilerine mahsuben iade edilebilir.

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik/mimarlık ve etüt-proje hizmetleri ile ilgili 2.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 2.000 TL ve üzerindeki iade talepleri ise vergi inceleme sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 2.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

C- NAKDEN İADE TALEPLERİ

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik/mimarlık ve etüt/ proje hizmetleri ile ilgili 2.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 2.000 TL ve üzerindeki iade talepleri ise vergi inceleme sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 2.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

YMM tasdik raporunun aranıldığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre mükellefin YMM ile süresinde imzalanmış tam tasdik sözleşmesi bulunuyor ise KDV iade raporunu tam tasdiki yapılan YMM düzenleyecek ve herhangi bir iade limiti söz konusu olmayacaktır. Mükellefin YMM ile süresinde imzalanmış tam tasdik sözleşmesi bulunmaması halinde ise 2012 yılı için 364.000 TL’lik iade limiti dikkate alınacak, yani bir aylık yapım işlerinde KDV kesintisinden kaynaklanan KDV iade tutarı 364.000 TL’yi aşıyorsa YMM rapor düzenlemeyecek, iade vergi inceleme raporu neticesinde yapılacaktır.www.ozdogrular.com

IX- SONUÇ

Yapım işleri, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla ilk kez 89 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 01.11.2003 tarihinden itibaren KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile bugüne kadar yapılan ve KDV tevkifatının usul ve esaslarını belirleyen tüm düzenlemeler yürürlükten kaldırılarak usul ve esaslar tek bir tebliğde toplanmıştır.www.ozdogrular.com

Belirlenmiş alıcılara karşı yüklenilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik/mimarlık ve etüt-proje hizmetleri üzerinden hesaplanan KDV’nin 2/10’u alıcı tarafından satıcıya ödenmeyerek tevkif edilecek ve sorumlu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilip ödenecektir.

Yapım işlerinin tamamının veya bir kısmının yüklenici tarafından alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilmesi halinde de yukarıda belirtilen şekilde KDV tevkifatı uygulaması yapılacaktır.

Belirlenmiş alıcıların kendi aralarında yaptıkları yapım işlerinde, KDV dahil tutarı 1.000 TL’yi aşmayan yapım işlerinde, 30.04.2006 tarihinden önce ihalesi tamamlanmış işlerde (herhangi bir ihale düzenlenmeden taraflar arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirilen yapım işleri dahil) ve KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisna edilen yapım işlerinde tevkifat uygulaması yapılmayacaktır. Ancak KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisna edilmiş yapım işlerinin kısmen veya tamamen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devri halinde yüklenici veya alt yüklenicilerin belirlenmiş alıcılar olması durumunda tevkifat yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, 30.04.2006 tarihinden önce sözleşmesi imzalanan yapım işinin kısmen veya tamamen alt yüklenicilere devredilen veya devredilecek kısımlarına ait KDV tevkifata tabidir.

Yapım işi nedeniyle KDV tevkifatı yapılması durumunda, satıcının nakden veya mahsuben KDV iadesi alma hakkı bulunmaktadır.

 

Umut VARLI*

Yaklaşım

 

(*)          Vergi Başmüfettişi (E. Maliye Başmüfettişi)

(1)         14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2)         Bu örnek 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin 3.2.1.2 No.lu bölümünde yer almaktadır.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.