Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
KHK/660 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname PDF Yazdır e-Posta
03 Kasım 2011

Image

KHK/660 sayılı “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

KHK/660 sayılı "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" (KHK) 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Söz konusu KHK'de bu düzenlemenin amacının;

- Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak,

- Bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak,

- Denetim standartlarını belirlemek,

- Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek,

- Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek,

olduğu belirtilmektedir.

Kurumun (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) Teşkilatı

Söz konusu KHK ile kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip, Başbakanlıkla ilişkili "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" kurulmuştur. Başbakan, Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan eliyle yürütebilir. Kurum; Kurul ve Başkanlıktan oluşmaktadır. KHK'de kurumun merkezinin Ankara'da olduğu belirtilmektedir.

Kurulun (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) Oluşumu

Kurul;

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek 4'er aday arasından 2'şer kişi,

- Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından önerilecek 2'şer aday arasından 1'er kişi,

olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanan 9 üyeden oluşur. Üyelerden biri Bakanlar Kurulu tarafından Başkan olarak atanır.

Kurulun Görev ve Yetkileri

KHK'de Kurulun görev ve yetkileri 19 başlık altında sayılmış, bunlardan bazıları aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

a. Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.

b. Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek.

c. Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dahil, uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.

d. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.

e. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek.

f. İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek.

g. Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Diğer Hükümler

- Bu KHK'de hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetimle ilgili hükümleri uygulanır.

- Bu KHK uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.

- Bu KHK ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun kuruluş ve faaliyetlerinin dayanağı olan Sermaye Piyasası Kanunu'nun ek 1. maddesi 2 Kasım 2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

- Yürürlükten kaldırılan ek 1. maddeye dayanılarak atanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri 2 Kasım 2011 tarihinde sona ermiştir.

- Sirkülerimizin "Kurulun Oluşumu" bölümünde (KHK'nin 4. maddesi) yer verilen atamalar, KHK'nin yürürlük tarihinden (2 Kasım 2011) itibaren 1 ay içerisinde yapılacaktır.

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. E&Y Türkiye

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.