Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2012
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
05 Aralık 2012 Vakıf Üniversitesi Hastanesi tarafından verilen sigorta prim bildirgeleri ile vergi beyannamelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 274
04 Aralık 2012 Taşeron Sözleşmesinin 7269 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 284
04 Aralık 2012 Yurt dışında yapılacak işte çalıştırılmak üzere gönderilen işçilere ödenecek ücretler üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi hk. 294
04 Aralık 2012 Üzerinde depozito tutarı bulunan kira sözleşmelerinde depozito tutarının ayrıca damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 463
30 Kasım 2012 Vakfa ait öğrenci yurdunun emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, damga vergisi,Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Harçlar Kanunu yönünden muafiyeti hk. 390
29 Kasım 2012 Serbest bölgede çalışan personel ücretlerinde damga vergisi istisnası hk. 294
27 Kasım 2012 Leasing sözleşmesinden doğan borçların tasfiyesine yönelik olarak düzenlenen protokol gereği yapılan ipotek tesisi işleminde damga vergisi ve harç muafiyeti olup olmadığı hk. 270
26 Kasım 2012 Döviz kazandırıcı faaliyetlerde (transit ticaret) damga vergisi istisnası hk. 259
11 Ekim 2012 Vakıf tarafından yerleşim yeri/üniversite olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 285
19 Eylül 2012 Lojman inşaatına ait sözleşmenin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmayacağı hk 375
13 Eylül 2012 Yeminli mali müşavirlerce KDV İadesi Tasdik Sözleşmesinin yıllık düzenlenip düzenlenmeyeceği ile düzenlenecek nüsha ve suretlerin damga vergisi uygulaması hk. 376
07 Eylül 2012 Üniversite tarafından 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarla ilgili olmak üzere, harcama yetkililerince mutemetlere verilen avanslar nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 269
03 Eylül 2012 Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanı sınırları içerisinde bulunan belediyenin asfalt üretim şantiyesine OSB tarafından yapılan elektrik,doğalgaz satışı için belediyenin düzenlediği ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 292
17 Ağustos 2012 Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında düzenlenen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Sözleşmesi" başlıklı kağıdın damga vergisinden istisna olup olmadığı ile söz konusu kağıdın noter tarafından tasdikinde harca tabi tutulup tutulmaya 278
17 Ağustos 2012 Bankanın kredi alacaklarının teminatlarıyla birlikte bir başka bankaya temlikine ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisi ve harç uygulaması hk. 225
17 Ağustos 2012 Finansal kiralama sözleşmesine konu uçağın finansal kiralama şiketine satışı nedeniyle düzenlenen devir temlik sözleşmesine 3226 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanamayacağı hk. 262
17 Ağustos 2012 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ( e ) bendi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel ile düzenlenen hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 271
16 Ağustos 2012 Taşınmaz üzerindeki hisselere ilişkin düzenlenen Rızai Taksim Protokolünün noterde tasdikinde damga vergisi ve harcın ne şekilde damga vergisine tabi olacağı hk. 247
16 Ağustos 2012 Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, resmi-burslu statüsünde yaptığı öğrenime ilişkin verdiği taahhüdün ihlali nedeniyle hazineye olan borcu için düzenlenen kefalet ve taahhüt senetlerinden damga vergisi hk. 338
16 Ağustos 2012 Kiracı olarak çalıştırılan ticari yatlara ilişkin kira sözleşmeleri ile ÖTV'si indirilmiş yakıt talep formu ve taahhütnamelerinin sahip olunan vergi resim harç istisnası belgesi uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 293
16 Ağustos 2012 İş Okulu ve ilköğretim okullarında bulunan özel eğitim sınıfı engelli öğrencilerin ikametlerinden okullarına ücretsiz taşınması işine ilişkin sözleşmelerin 222 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 346
16 Ağustos 2012 5366 sayılı Kanun kapsamında yapıldığı belirtilen işe ilişkin hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 291
16 Ağustos 2012 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre serbest bölgede faaliyette bulunmayan şirketin serbest bölge içinde gemi temizliği faaliyetinde bulunması sebebiyle çalıştırdığı işçilere ödediği ücretler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 302
15 Ağustos 2012 Serbest bölgeye doğalgaz getirilmesi amacıyla serbest bölge kurucu ve işleticisiyle doğalgaz firması arasında düzenlenen sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve anlaşma kapsamında yapılan iş işlemlerin KDV uygulaması hk. 294
15 Ağustos 2012 Üniversite tarafından akademik personeline yapılan yayın teşvik ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk. 353
14 Ağustos 2012 Yurtdışında Türkiye'de yer tahsisine ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olduğu hk. 257
14 Ağustos 2012 Kiracısı olunan taşınmazların satışı veya maliklerin ölümü halinde hisse devri söz konusu olduğunda söz konusu kira sözleşmelerinin miktarında, süresinde ve diğer şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığında anılan sözleşmenin damga vergisi hk. 275
13 Ağustos 2012 Taşıma işi ile birbirinden bağımsız, ayrı ayrı talep edilebilir niteliği bulunan sigorta, kasko yaptırma taahhüdü ve teminat mektubu verme taahhütü olmak üzere biribirine bağlı birden fazla akit ve işleme yer verilen "Şoförlü Otomobil ve Minibüs Kiralama Sözleşmesi" başlıklı kağıdın damga vergisi hk 278
13 Ağustos 2012 Yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk. 299
13 Ağustos 2012 Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç durumda bulunan engelliler ve yetimlere yapılan aylık ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 289
11 Ağustos 2012 Alınan vergi, resim ve harç istisnası belgesine istinaden ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı ve yapılan işlemleri vergi dairesine kimin bildireceği hk. 292
10 Ağustos 2012 İl Özel İdaresi ile Yurt Binası ve Lise Spor Salonu yapımı işine ilişkin düzenlenen sözleşmenin 5302 ve 222 sayılı Kanunlar kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk. 250
07 Ağustos 2012 Okul Aile Birliğinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği sosyal güvenlik prim bildirgeleri ile vergi dairelerine vereceği muhtasar beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 285
07 Ağustos 2012 Ulusal ve uluslararası fuarlar düzenleme işi nedeniyle müşterilerle düzenlenen fuar katılım sözleşmelerinin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 260
03 Ağustos 2012 "Gizlilik ve Sınai Mülkiyet Sözleşmesi" başlıklı kağıdın, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 286
01 Ağustos 2012 Muvafakatname başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı, tabi olması halinde hangi nispette vergiye tabi tutulacağı hk. 295
31 Temmuz 2012 Genel mahiyetli borçları da içeren hisse rehin sözleşmesinin, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk. 320
30 Temmuz 2012 Farabi değişim programına katılacak öğrencilere yapılacak burs ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 232
27 Temmuz 2012 Belediyenin özel şirketten kiraladığı yerin aylık kira ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. 264
27 Temmuz 2012 Faaiyet konusu işyeri kiralama olan serbest bölgede faaliyette bulunan firma ile diğer firma arasında düzenlenen işyeri kira sözleşmesinin 3218 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 269
25 Temmuz 2012 Teknoloji serbest bölgesinde bulunan şirketin, işten ayrılması durumunda çalışanına yapacağı kıdem tazminatı ödemesine ilişkin düzenlenen kağıdın 4691 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmayacağı hk. 211
25 Temmuz 2012 Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinin damga vergisinden muaf olup olmadığı ile il özel idaresinin Birlikten damızlık koyun alımına ilişkin düzenlenen ihale kararı ve ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 341
20 Temmuz 2012 Kültür ve Turizm Bakanlığı … Döner Sermaye İşletmesi tarafından alınan ihale kararı ve şirket ile aralarında düzenlenen sözleşmeye ait damga vergisinin ne şekilde beyan edilip ödeneceği hk. 239
20 Temmuz 2012 Yabancı firma ile düzenlenen ve belli bedel içermeyen dağıtıcılık sözleşmesinin damga vergisine, noterde yapılacak tercüme tasdiki işleminin harca tabi olup olmadığı hk. 307
18 Temmuz 2012 Depolama ve nakliyecilik işine ilişkin olarak düzenlenen ve sigorta, hasar tazmini, sorumluluk gibi hükümleri şarta bağlı olarak içeren sözleşmenin ne şekilde damga vergisine tabi tutulacağı hk. 287
18 Temmuz 2012 Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 279
17 Temmuz 2012 1Kamu yararına çalışan dernek tarafından verilen derse giren öğretim görevlilerine ödenecek ücretlerden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hk. 241
17 Temmuz 2012 18 yaşını doldurmuş stajyer öğrencilere asgari ücretin yarısı tutarında yapılacak ücret ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hk. 380
17 Temmuz 2012 Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmanın sahip olduğu vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında yararlanacağı damga vergisi istisnası hk. 306
16 Temmuz 2012 Tarım Satış Kooperatifleri,Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile şirket arasında her türlü bitki sağlığının korunması ve zirai bakım koruma ve tedavi müstahzarları, ilaç aktif maddelerinin temini ve satışına yönelik olarak düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olamadığı 277
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 135