Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2013
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
24 Aralık 2013 Yurt dışında yapılan, inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlere ilişkin istisna uygulaması 378
13 Kasım 2013 Maden kaynağının işletimi ile ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı 281
08 Kasım 2013 Tasfiye kararı alınan kooperatife ait demirbaşlar ve gayrimenkullerin bedelsiz veya iz değeriyle satışının vergi kanunları açısından mümkün olup olmadığı 381
05 Kasım 2013 Kısmi bölünme neticesinde kurulacak şirketin sermayesi içerisinde yer alan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin bir unsuru olarak yer alması şartının ne şekilde yerine getirilebileceği 339
01 Kasım 2013 Şirkette ücretli olarak çalışan eşlere ait brüt ücret, sigorta primi ve işsizlik sigortası işveren paylarının kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 449
11 Ekim 2013 Sermaye Şirketinin Nevi Değiştirmek Suretiyle Şahıs İşletmesine Devredilmesi İşleminin Vergilendirilmesi 309
03 Ekim 2013 Eski boyahanenin modernizasyonu işinin bir sonraki yıla sarkması ancak faturanın geçmiş yılda düzenlenmiş olması halinde elde edilen kazancın hangi yıl geliri sayılacağı 320
02 Ekim 2013 Hibe yoluyla alınan araçların iktisadi işletme oluşturup oluşturmayacağı 359
01 Ekim 2013 Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen taşınmazın satışından doğan kazancın kurumlar vergisinden istisna edilmesi 286
26 Eylül 2013 Geçmiş yıl zararlarının sermaye azaltımı yoluyla mahsubunda KVK uygulaması 358
24 Eylül 2013 Kısmi bölünme nedeniyle sermaye azaltılmasında, daha önce sermayeye ilave edilmiş olan olağanüstü yedeklerin işletmeden çekiş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 318
20 Eylül 2013 Aracılık edilen silah satışları karşılığında elde edilen komisyon gelirlerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni 314
18 Eylül 2013 KİT in teknoparkta bulunan laboratuarında çalışan personelinin ücretlerinin 4691 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği 288
18 Eylül 2013 Şirket bünyesinde faaliyet gösteren toptan satış işletmesinin kısmi bölünme yoluyla mevcut yada yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak konulması 288
17 Eylül 2013 Adi ortaklık payının kısmi bölünme işlemine konu edilip edilmeyeceği 236
17 Eylül 2013 Kurumlar Vergisi Muafiyeti 299
06 Eylül 2013 İştirak hisselerinin yeni kurulacak bir şirkete ayni sermaye olarak konulması işleminin kısmi bölünme kapsamında değerlendirilmesi ve aktif ve pasifi düzenleyici hesapların neler olduğu 253
06 Eylül 2013 Seyahat güvence programı kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin vergi uygulaması 256
06 Eylül 2013 Yurt içinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde aracılık faaliyeti yapan kişilere hizmet alımı karşılığı yapılan komisyon ödemelerinin gider yazılması ve belge düzeni 264
03 Eylül 2013 Firmanın serbest bölgede bulunan şubesi tarafından yurt dışına verilen AR-GE mühendislik hizmetinin KDV yönünden değerlendirilmesi 282
02 Eylül 2013 Vakfa ait gayrimenkulün inşaat firmasına verilip yeni gayrimenkul elde edilmesi ve hasılat paylaşımlı olarak satışının yapılması durumunun vergisel boyutu 497
29 Ağustos 2013 Sayısal loto bayiliğinden elde edilen gelirlerinin vergilendirilmesi 379
28 Ağustos 2013 Rusya'daki şirketlerden alınan hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergilendirilmesi 309
27 Ağustos 2013 Fiber optik terminal techizatı ve sayısal çoklayıcı sistemleri montajının yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı 315
26 Ağustos 2013 Kooperatif ile arsa sahibi arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre kooperatif tarafından yapılan müteahhitlik faaliyetinin ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı 438
23 Ağustos 2013 ABD, Hollanda ve İngiltere mukimi firmalardan sunucu kiralama ve internet hizmeti alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu karşısındaki durumu 467
23 Ağustos 2013 Belediyeye bağışlanmak üzere kültür merkezi tesisinin onarım ve organizasyon işleri için yapılan harcamaların kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği 310
22 Ağustos 2013 Aktif abonelerden alınan güvence bedelinin (Depozito niteliği taşıyan) VUK'un hangi değerleme ölçüsü ile yapılacağı 380
22 Ağustos 2013 Tek tapuda birleştirilen taşınmazların satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 343
22 Ağustos 2013 Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin üretim faaliyeti ile ilgili olarak proje kapsamında aldığı hibe tutarlarının kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı 277
22 Ağustos 2013 Özel hesap dönemine ait kıst dönem beyannameleri ile kesin mizan bildirimi verilme süresi 407
22 Ağustos 2013 Dernek merkezinin muhtasar beyannamesini aylık olarak, şubelerinin ise 3 aylık olarak vermesi durumunun uygun olup olmadığı 331
21 Ağustos 2013 Fransa ve Finlandiya'da mukim şirketlere ödenecek kar payının vergilendirilmesi 415
21 Ağustos 2013 Klinik çalışma raporları düzenleme faaliyetinden elde edilen kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 294
21 Ağustos 2013 Derneğe ödenen giriş ve üyelik aidatının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği 252
21 Ağustos 2013 Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmak üzere YMM Raporu ibraz edilip edilmeyeceği 368
21 Ağustos 2013 Yurt dışındaki Alman firmasından alınan serbest meslek hizmeti nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi tevkifatının yapılıp yapılmayacağı 241
20 Ağustos 2013 Yabancı müşterilerin talepleri doğrultusunda spor kulüplerinden kiralanacak localar için yapılan ödemelerin ilgili dönemde temsil ve ağırlama gideri olarak dikkate alınıp alınamayacağı 308
20 Ağustos 2013 Kömür kazı, yükleme ve nakliyesi işinin senelere sari inşaat işi kapsamında olup olmadığı 353
20 Ağustos 2013 Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından inşa edilip MEB'na 49 yıllığına kiralanan Meslek Lisesinin geri alınarak aynı statüde okul olarak işletilmesi halinde KV, KDV 513
20 Ağustos 2013 Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaptırılan işin serbest meslek kazancı mı ticari kazanç mı olduğu 278
20 Ağustos 2013 Üniversite döner sermaye işletme müdürlüğünün vergilendirilmesi 553
19 Ağustos 2013 Derneğe ait iktisadi işletmenin kurum kazancının derneğe aktarılmasında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı 280
16 Ağustos 2013 Şirketin Gürcistan'a yaptığı ihracaatla ilgili olarak Gürcistan'daki satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten gürcü personele yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve bu ücret ödemelerinin gider olarak yazılıp yazılamayacağı 331
16 Ağustos 2013 İhbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, işe başlatmama tazminatı, işçinin çalışmadığı süre için ödenen ücret, ücret fark alacakları ile yasal faiz ve yargılama giderlerinin gider yazılıp yazılmayacağı 436
14 Ağustos 2013 Yurt dışı mukimi şirketlere verilen yazılım, tasarım ve yazılım projeleri destek hizmetlerinden elde edilen gelirin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 232
13 Ağustos 2013 Mükellefiyet Tesisi 276
07 Ağustos 2013 Yap-işlet-devret modeline göre inşa edilen binanın vergisel boyutu 384
06 Ağustos 2013 Serbest bölgede faaliyet gösteren şube tarafından yurtdışında mukim firmadan program ve hizmet alımı için yapılacak ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı 307
06 Ağustos 2013 KOSGEB'den nitelikli eleman için alınan hibe desteğinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı 309
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 222